Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie informuje, iż ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego osobowo-ciężarowego do 3,5t marki Ford Transit rok produkcji 2004.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

Dotyczy sprawy:

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie 23-460 Józefów, ul. Krótka 9

tel: 84 6878122

e-mail: [email protected]

2. Miejsce i termin składania ofert oraz przeprowadzenia przetargu:

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie 23-460 Józefów, ul. Krótka 9. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 marca 2021 r., do godziny 12:00. Termin związania z ofertą – 7 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2021 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie ul. Krótka 9 o godz.13.00. Po otwarciu ofert w przypadku gdy dwóch lub więcej oferentów zaoferuje tę samą najwyższą cenę odbędzie się licytacja między tymi oferentami w terminie ustalonym po zawiadomieniu oferentów.

3. Przedmiot sprzedaży:

Samochód osobowo-ciężarowy do 3,5t marki Ford Transit 2.0 Diesel rok produkcji: 2004.

Przebieg:651 503 km

4. Cena wywoławcza:

1.500,00 zł brutto.

5. Wadium

Organizator przetargu WYMAGA wniesienia wadium. Każdy oferent zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 150,00 zł brutto.

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

82 9644 1033 2007 3300 0390 0001, do godziny 12:00.00 do dnia 09.03.2021r.

UWAGA!

W tytule przelewu wadium wnoszonego w pieniądzu należy wskazać znak identyfikujący postępowanie: WADIUM 01/FORD/2021.

Komisja przetargowa, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza czy oferenci wnieśli wadium w

należytej wysokości.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód:

Oględzin można dokonać w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Domu Kultury, tj.: 7:00-15:00, po uprzednim kontakcie 84 6878122

7. Przygotowanie oferty- wymagania:

Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury (pkt 2). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i podpisana ”Oferta na zakup samochodu”. Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta wskazane w załączniku nr 1 m. in.:

– imię i nazwisko i adres oferenta lub nazwę z adresem firmy, jeśli dotyczy;

– numer telefonu i adres mailowy;

– Regon oraz KRS lub wpis do CEIDG (jeśli dotyczy);

– oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu (zał. nr 1).

8. Informacje dodatkowe:

W dniu 27.02.2021. upływa termin badania technicznego sprzedawanego samochodu.

Koszty odbioru sprzedanego samochodu oraz wszelkie koszty związane z zakupem samochodu pokrywa Kupujący.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

9. Kryterium oceny ofert:

Cena 100 %.

10. Umowa

Kupujący w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej

dokona zapłaty za samochód na rachunek bankowy Sprzedającego, który wskazany zostanie w

zawiadomieniu.

Z oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający zawrze umowę w

formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wydanie samochodu nastąpi nie wcześniej niż w dniu zapłaty ceny nabycia.