Harmonogram korzystanie z hali sportowej

Godzina

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 8.45

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

8.50 – 9.35

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

9.45 – 10.30

Szkoła Podstawowa

10.35 – 11.20

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

11.30 – 12.15

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

12.45 – 13.30

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

13.35 – 14.20

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

14.45 – 15.45

SKS

SKS

15.30 – 16.00

16.00 – 16.30

Szkoła piłkarska

16.30 – 17.00

17.00 – 18.00

Nadleśnictwo

18.00 – 19.00

Aerobik

Nadleśnictwo

Aerobik 50+

Cosmos

Cosmos

19.00 – 19.30

Ministranci

Cosmos

Cosmos

19.30 – 20.00

Ministranci

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ

 1. Hala sportowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 15:30-20:00.
 2. Z hali sportowej mogą korzystać dzieci i młodzież szkolna w godzinach zajęć lekcyjnych i SKS wyłącznie pod opieką nauczyciela W-F. Inne grupy dzieci i młodzieży mogą korzystać z hali również, ale tylko pod opieką nauczyciela, trenera lub instruktora. Opiekunowie tych grup ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za prowadzoną grupę. Opiekunowie grup nieformalnych winni przedstawić pisemne oświadczenie o pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej osób pozostających pod ich opieką wraz z listą tych osób.
 3. Osoby pełnoletnie korzystają z hali sportowej na własną odpowiedzialność prawną i materialną.
 4. Uczestnicy zajęć w hali muszą posiadać odpowiedni strój i zmienne obuwie sportowe.
 5. Korzystający z hali sportowej zobowiązują się:

  • Przebierać się w szatni zostawiając tam ubrania i obuwie.

  • Troszczyć się o należyty stan sprzętu, urządzeń sportowych i sanitarnych.

  • Dbać o czystość w hali sportowej, szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.

  • Przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ.

  • Przestrzegać wyznaczonych terminów i godzin przeznaczonych dla poszczególnych grup według harmonogramu korzystania z hali sportowej.

 6. Korzystać z hali sportowej można jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu tego z administratorem.
 7. Za zniszczenie sprzętu sportowego będącego na wyposażeniu hali sportowej oraz za dewastacje obiektu odpowiada organizator zajęć.
 8. ZABRANIA SIĘ:

  • Spożywania alkoholu na terenie hali sportowej.

  • Korzystania z hali sportowej osobom nietrzeźwym.

  • Palenia tytoniu i używania środków odurzających na terenie hali sportowej.