Regulamin imprezy masowej Festiwalu Kultury Ekologicznej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ FESTIWAL KULTURY EKOLOGICZNEJ JÓZEFÓW 2018

I.

1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 611)
2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, zwanego dalej „Organizatorem”. FESTIWAL KULTURY EKOLOGICZNEJ JÓZEFÓW 2018 zwany dalej „Imprezą” odbędzie się w dniach 18 i 19 sierpnia 2018 roku w Józefowie, na terenie boiska Szkoły Podstawowej.
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

„Służby Porządkowe” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

„Teren Imprezy” oznacza teren boiska Szkoły Podstawowej, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;

„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

II.

1. Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.
2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

◦ broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów
◦ materiałów wybuchowych
◦ wyrobów pirotechnicznych
◦ materiałów pożarowo niebezpiecznych
◦ środków odurzających lub substancji psychotropowych

◦ butelek, kubków, dzbanków, puszek lub innych przedmiotów wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału
◦ zwierząt

3. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom: znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków; posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje; zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy
5. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności albo grzywny.
6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika ds. bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

III.

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m. in.
◦ Służby Porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
◦ Powołanie kierownika ds. bezpieczeństwa, kierującego służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych;
◦ Udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
◦ Zmianę miejsca Uczestnikowi imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba
2. Organizator w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
4. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:
zaplecze techniczno-socjalne
zaplecze gastronomiczne
scena
widownia – miejsca stojące i siedzące
punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne
5. Organizator zapewnia zabezpieczenie p.poż. poprzez zapewnienie, że :
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru
b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania Straży Pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielania pierwszej pomocy medycznej
6. Organizator zastrzega sobie prawo udzielania zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, itp., a ponadto prawo do ustalania i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

IV.

1. Służby Porządkowe legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do :
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Imprez Masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń wezwania ich do opuszczenia Imprezy
e)stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art.38 ustawy z dnia 22.08. 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. Nr 114, poz. 740, z póź. zm.)
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
2. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

V.

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
– w siedzibie Organizatora: Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, ul. Krótka 9
– na stronie internetowej: www.jozefowmok.pl
2. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Krótka 9, 23-460 Józefów
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

Józefów, 30 maja 2018 r.