Harmonogram korzystanie z hali sportowej

Godzina

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 8.45

8.50 – 9.35

9.45 – 10.30

10.35 – 11.20

11.30 – 12.15

12.45 – 13.30

13.35 – 14.20

14.45 – 15.45

15.30 – 16.00

16.00 – 16.30

16.30 – 17.00

17.00 – 18.00

18.00 – 19.00

 

19.00 – 19.30

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ

  1. Hala sportowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 15:30-20:00.
  1. Z hali sportowej mogą korzystać dzieci i młodzież szkolna w godzinach zajęć lekcyjnych i SKS wyłącznie pod opieką nauczyciela W-F. Inne grupy dzieci i młodzieży mogą korzystać z hali również, ale tylko pod opieką nauczyciela, trenera lub instruktora. Opiekunowie tych grup ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za prowadzoną grupę. Opiekunowie grup nieformalnych winni przedstawić pisemne oświadczenie o pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej osób pozostających pod ich opieką wraz z listą tych osób.
  1. Osoby pełnoletnie korzystają z hali sportowej na własną odpowiedzialność prawną i materialną.
  1. Uczestnicy zajęć w hali muszą posiadać odpowiedni strój i zmienne obuwie sportowe.
  1. Korzystający z hali sportowej zobowiązują się:• Przebierać się w szatni zostawiając tam ubrania i obuwie.• Troszczyć się o należyty stan sprzętu, urządzeń sportowych i sanitarnych.

   • Dbać o czystość w hali sportowej, szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.

   • Przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ.

   • Przestrzegać wyznaczonych terminów i godzin przeznaczonych dla poszczególnych grup według harmonogramu korzystania z hali sportowej.

  1. Korzystać z hali sportowej można jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu tego z administratorem.
  1. Za zniszczenie sprzętu sportowego będącego na wyposażeniu hali sportowej oraz za dewastacje obiektu odpowiada organizator zajęć.
  1. ZABRANIA SIĘ: • Spożywania alkoholu na terenie hali sportowej.• Korzystania z hali sportowej osobom nietrzeźwym.

   • Palenia tytoniu i używania środków odurzających na terenie hali sportowej.