Festiwal Kultury Ekologicznej Józefów, 10-11 sierpnia 2019r


Do pobrania

Kliknij aby pobrać Regulamin Festiwalu Kultury Ekologicznej 2019

Kliknij aby pobrać kartę zgłoszeń 2019 (PDF)

Kliknij aby pobrać Klauzule informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)


Elektroniczna Karta Zgłoszeń EKO 2019


Regulamin Festiwalu Kultury Ekologicznej 2019

Festiwal jest imprezą ogólnopolską mającą na celu:
1. Propagowanie szeroko rozumianej piosenki literackiej o wysokich walorach artystycznych.
2. Promocję młodych twórców i wykonawców piosenek.
3. Inspirowanie młodych talentów do własnych poszukiwań artystycznych.
4. Konfrontację dokonań twórczych.
5. Nominację do Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie.
6. Pobudzanie świadomości ekologicznej.
7. Promocję walorów turystycznych miasta i gminy Józefów.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE PIOSENKI

1. Festiwal jest imprezą otwartą. W konkursie piosenki mogą uczestniczyć wyróżniający się amatorzy oraz profesjonaliści rozpoczynający karierę artystyczną, (dolna granica wieku 15 lat)
2. Wykonawcy przygotowują program trwający ( z zamontowaniem na scenie) 30 minut – zespoły, 20 minut – soliści.
3. Zgłaszający przesyłają na adres Organizatora w terminie do 26 lipca 2019r., wypełnioną kartę zgłoszenia, formularz zgody na wykorzystanie wizerunku oraz nagranie z utworami (forma elektroniczna lub CD) przeznaczonymi do prezentacji konkursowej.
4. Kwalifikacji do udziału w Festiwalu dokona Komisja Artystyczna powołana przez Organizatora – decyzja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana zainteresowanym telefonicznie lub drogą mailową do dnia 31 lipca 2019r.
5. Przesłuchania konkursowe uczestników odbędą się 10 sierpnia 2019r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 11 sierpnia 2019r.
6. Uczestnicy zgłaszający udział w konkursie piosenki, zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawo do nieodpłatnego wykorzystania rejestracji występu.

ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Organizator zapewnia scenę plenerową z profesjonalnym oświetleniem i nagłośnieniem. Miejsce imprezy: boisko Szkoły Podstawowej w Józefowie, ul. Górnicza 21.
2. Organizator zapewnia uczestnikom konkursu piosenki jeden gorący posiłek.
3. Profesjonalne Jury dokona podziału nagród finansowych.
4. Materiały przesłane do eliminacji nie podlegają zwrotowi.
5. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo rejestrowania konkursu na nośnikach audio i video oraz do ich wykorzystania zgodnie z uznaniem Organizatora.
7. Przesłanie karty zgłoszenia do udziału w konkursie piosenki jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.


Zgłoszenia z dopiskiem „EKO 2019” należy przesłać na adres:
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Krótka 9, 23-460 Józefów
tel/fax. 84 6878122
[email protected]

Prosimy o powiadomienie innych zespołów.

Termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony do 04.08.2019


REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ FESTIWAL KULTURY EKOLOGICZNEJ JÓZEFÓW 2019

I.

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 611)
 2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, zwanego dalej „Organizatorem”. FESTIWAL KULTURY EKOLOGICZNEJ JÓZEFÓW 2019 zwany dalej „Imprezą” odbędzie się w dniach 10 i 11 sierpnia 2019 roku w Józefowie, na terenie boiska Szkoły Podstawowej.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

„Służby Porządkowe” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

„Teren Imprezy” oznacza teren boiska Szkoły Podstawowej, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;

„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

II.

 1. Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.
 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
 1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów
 2. materiałów wybuchowych
 3. wyrobów pirotechnicznych
 4. materiałów pożarowo niebezpiecznych
 5. środków odurzających lub substancji psychotropowych
 1. butelek, kubków, dzbanków, puszek lub innych przedmiotów wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału
 2. zwierząt
 3. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
 4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom: znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków; posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje; zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy
 5. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności albo grzywny.
 6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika ds. bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

III.

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m. in.
  • Służby Porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
  • Powołanie kierownika ds. bezpieczeństwa, kierującego służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych;
  • Udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
  • Zmianę miejsca Uczestnikowi imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba
 2. Organizator w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 4. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

zaplecze techniczno-socjalne

zaplecze gastronomiczne

scena

widownia – miejsca stojące i siedzące

punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne

 1. Organizator zapewnia zabezpieczenie p.poż. poprzez zapewnienie, że :
  • pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru
  • Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania Straży Pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielania pierwszej pomocy medycznej
 2. Organizator zastrzega sobie prawo udzielania zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, itp., a ponadto prawo do ustalania i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

IV.

1. Służby Porządkowe legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do :

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Imprez Masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń wezwania ich do opuszczenia Imprezy

e)stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art.38 ustawy z dnia 22.08. 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. Nr 114, poz. 740, z póź. zm.)

f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

2. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

V.

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

– w siedzibie Organizatora: Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, ul. Krótka 9

– na stronie internetowej: www.jozefowmok.pl

2. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres: Miejski Ośrodek Kultury,

ul. Krótka 9, 23-460 Józefów

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

Józefów, 30 maja 2019 r.