Konkurs na projekt graficzny plakatu XXIX Festiwalu Kultury Ekologicznej w Józefowie na Roztoczu

Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt graficzny plakatu XXIX Festiwalu Kultury Ekologicznej w Józefowie na Roztoczu. Wszystkie informacje o konkursie zawarte zostały w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Regulamin konkursu na projekt graficzny plakatu

XXIX Festiwal Kultury Ekologicznej w Józefowie na Roztoczu

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie

§ 1

Przedmiot konkursu

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, zwany dalej Organizatorem ogłasza konkurs na projekt plakatu XXIX Festiwal Kultury Ekologicznej w Józefowie na Roztoczu.

§ 2

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem promującym Festiwal Kultury Ekologicznej w Józefowie na Roztoczu.

2. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy.

3. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

5. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić od jednego do trzech (maksymalnie) projektów.

§ 3

Wymagania jakie powinien spełniać projekt

1. Grafika może być wykonana w dowolnej technice.

2. Projekt graficzny plakatu powinien zawierać:

grafikę autorską, oraz pozostałe elementy obowiązkowe:

– nazwę wydarzenia: XXIX Festiwal Kultury Ekologicznej w Józefowie na Roztoczu

– datę festiwalu: 13-14 sierpnia 2022

– miejsce festiwalu: Józefów na Roztoczu

– stopkę z miejscem na logo partnerów

– adres strony internetowej www.jozefowmok.pl.

Autorska grafika powinna nawiązywać do charakteru festiwalu.

3. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych JPG, PDF, TIFF na adres email: [email protected] , w tytule e-maila prosimy napisać: Konkurs: „plakat EKO”.

4. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na w/w adres e-mail do dnia 30 czerwca 2022 roku włącznie.

5. Do konkursu zgłaszać należy plik poglądowy (prewkę) projektu plakatu proporcjonalnie pomniejszony w stosunku do oryginalnego wymiaru (980×680 układ pionowy) w formacie JPG, którego wielkość nie powinna przekroczyć 2 MB.

6. W treści wiadomości należy podać adres poczty elektronicznej, na który przesłana ma zostać wiadomość potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia oraz imię, nazwisko, adres, rok urodzenia i telefon kontaktowy autora.

7. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane prace, a po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Komisji Konkursowej.

8. Komisja Konkursowa w ciągu 14 dni od wyznaczonego terminu nadsyłania prac poda do publicznej wiadomości nazwisko autora zwycięskiego i wyróżnionych projektów.

9. Autor nagrodzonej pracy zobowiązuje się, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników, dostarczyć do Organizatora plakat , w formacie JPG,PDF, TIFF, profil kolorystyczny CMYK, rozdz. 300 dpi, rozm. 680 x 980 mm (+ spad 4 mm).

10. Z chwilą zamknięcia konkursu, Autor nagrodzonej pracy (plakatu) udzieli Organizatorowi konkursu niewyłącznej, zbywalnej (z prawem do sublicencji), bez ograniczeń terytorialnych, bezpłatnej licencji obejmującej prawo do wykorzystania pracy w następujący sposób:

-używania i wykorzystania w działalności statutowej oraz wszelkiej innej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej oraz gospodarczej

-utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami graficznymi

-zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych

-publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych

-wykorzystania przez Organizatora projektu lub jego elementów składowych do stworzenia pozostałych materiałów reklamowych związanych z Festiwalem

-wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem utworu (plakatu), umieszczania w Internecie

§ 4

Kryteria oceny

1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, w której skład wejdą Organizatorzy Festiwalu. Komisja, biorąc pod uwagę wartość artystyczną i jakość estetyczną pracy, oceni także jej zawartość merytoryczną, czytelność i siłę marketingową.

3. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego najlepszego projektu oraz może wskazać projekty wyróżnione.

4. Decyzja Komisji jest niepodważalna.

5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 5

Warunki ogólne

1. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.

3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną

z tego tytułu.

4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

§ 6

Nagroda

1. Za zwycięski projekt zostanie przyznana pieniężna nagroda główna w wysokości 500,00 PLN netto (pięćset złotych 0/100).

2. W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany grupowo, nagroda zostanie podzielona w równych częściach pomiędzy osoby tworzące zespół. W przypadku instytucji lub podmiotów gospodarczych kwota przekazana będzie na podmiot, który zgłosił projekt.

3. Wypłata kwoty z tytułu nagrody głównej w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

§ 7

Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu

1. Zwycięski projekt plakatu stanie się własnością Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie w zamian za wypłaconą nagrodę pieniężną. Jest to jednoznaczne, z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Najciekawsze projekty mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora, oraz na Facebooku.

2. Wybrany plakat zostanie wydrukowany i rozpowszechniony zgodnie z zaplanowaną kampanią reklamową.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

4. We wszystkich sprawach spornych decyduje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie.

5. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: www.jozefowmok.pl