Umowa o powierzenie grantu

Dnia 16 czerwca 2020 roku odbyło się podpisanie Umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Umowa została zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Józefowie. Grant którego dotyczy Umowa zatytułowany jest „Aktywni i ekologiczni mieszkańcy Gminy Józefów”. Jego celem jest organizacja wydarzeń promujących aktywność fizyczną i zdrowy styl życia mieszkańców gminy Józefów. W ramach grantu zorganizowane zostaną zajęcia aerobiku oraz zajęcia usprawniające z elementami jogi, których koszty w 90 % pokryte będą z przyznanej dotacji. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, zajęcia rozpoczną się jesienią bieżącego roku.