Aerobik

Zapraszamy na zajęcia aerobiku, które odbywać się będą w każdy poniedziałek i środę o godzinie 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury.

Na zajęcia aerobiku obowiązują wcześniejsze zapisy drogą elektroniczną. Kartę zgłoszeń wraz z oświadczeniem należy pobrać i wydrukować. Uzupełnioną Kartę Zgłoszeń należy zeskanować bądź sfotografować i odesłać przez Elektroniczna Karta Zgłoszeń.

UWAGA liczba miejsc ograniczona.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,

Grant pt: „Aktywni i ekologiczni mieszkańcy Gminy Józefów” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiech w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność”

„Grant realizowany w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze”Elektroniczna Karta Zgłoszeń

Zajęcia Aerobiku  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich zmiany i usunięcia. Administratorem danych osobowych jest MOK w Józefowie.


  Regulamin uczestnictwa w zajęciach Aerobiku

  1. Zajęcia Aerobiku organizowane są przez Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie i odbywające się w hali sportowej MOK.
  2. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
  3. Uczestnikami zajęć aerobiku mogą być osoby, które wypełniły i dostarczyły podpisaną kartę zgłoszeń wraz z klauzulą RODO i oświadczeniem. W przypadku osoby niepełnoletniej wyżej wymienione dokumenty podpisuje rodzic/opiekun prawny.
  4. W zajęciach może brać udział każdy bez względu na wiek i kondycję, na własną odpowiedzialność. Osoby, które maja wątpliwości czy ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach powinny skonsultować się z lekarzem.
  5. Zajęcia trwają 60 minut.
  6. Do uczestnictwa w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy i zmienne obuwie.
  7. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia. Prowadzący zajęcia nie odpowiada za szkody i ewentualne kontuzję wynikające z niestosowania się do poleceń i wskazówek.
  8. Zajęcia prowadzące są w grupach liczących maksymalnie 30 osób.
  9. Zabronione jest uczestnictwo w zajęciach po spożyciu alkoholu oraz innych środkach zaburzających sprawność psychoruchową.
  10. Wszystkie przejawy złego samopoczucia, urazy, dolegliwość należy natychmiast zgłosić instruktorowi.
  11. Organizator oraz instruktor prowadzący zajęcia nie bierze odpowiedzialności za ewentualnie pogarszanie się stanu zdrowia uczestnika, będące następstwem jego udziału w prowadzonych zajęciach.
  12. Instruktor może wyprosić z zajęć osoby nie przestrzegające regulamin.
  13. Za rzeczy pozostawione na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury nie ponosi odpowiedzialności.
  14. Miejski Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu.
  15. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w BAZIE w Miejskim Ośrodku Kultury.
  16. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę do używania swojego wizerunku do celów marketingowych (zdjęcia, filmy). Jeżeli osoba nie wyraża zgody na umieszczenie swojego wizerunku, proszona jest o złożenie pisemnego oświadczenia.
  17. Bezwzględnie stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego z związku na sytuację epidemiologiczną.

  PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I ZASADY FUNKCJONOWANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W JÓZEFOWIE W CZASIE EPIDEMII

  W związku z wdrażaniem kolejnych etapów znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 informujemy o stopniowym, ograniczonym przywracaniu działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie.

  Decyzja dotycząca zakresu funkcjonowania i szczegółowych zasad organizacji pracy w instytucji w obecnym reżimie sanitarnym podjęta została w porozumieniu z Organizatorem i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

  Cel wdrażania procedur:

  1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne, dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych

  2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w związku z działalnością MOK w Józefowie.

  3. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom MOK w Józefowie oraz odbiorcom działań kulturalnych.

  I. Ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie

  1. Ograniczeniu ulega czas otwarcia instytucji i liczebność uczestników zajęć, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu społecznego

  2. W budynku mogą przebywać w odpowiednich porach, poza pracownikami MOK, jedynie uczestnicy zajęć w godzinach ich prowadzenia oraz osoby załatwiające sprawy służbowe.

  3. W zajęciach organizowanych przez MOK mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, które złożą stosowne, pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań, zgodnie z załączonym wzorem, który stanowi załącznik nr 1 do Procedur. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składają rodzice lub opiekunowie prawni. Osoba bez złożonego oświadczenia nie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach.

  4. Wprowadzone zostają limity osób przebywających w poszczególnych salach, stosownie do wytycznych dotyczących zajęć edukacyjnych oraz zajęć ruchowych, w tym artystycznych. Za przestrzeganie limitów odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia.

  5. Przy ustalaniu harmonogramu zajęć należy zapewnić odpowiednie przerwy umożliwiające opuszczenie budynku przez uczestników przed przybyciem kolejnych osób w celu wietrzenia sal i przeprowadzenia dezynfekcji.

  6. W MOK obowiązuje nakaz stosowania środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice). Osoby nie posiadające w/w środków nie będą mogły korzystać z działalności MOK.

  7. Pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone są przy wejściu do: pomieszczeń administracyjno-biurowych (I piętro wejście od Placu Wyzwolenia), szatni hali sportowej(parter wejście od Placu Wyzwolenia), świetlicy środowiskowej (parter wejście od ul. Górniczej), holu głównego (parter wejście od ul. Krótkiej). Osoby wchodzące do budynku i wskazanych pomieszczeń zobowiązane są do dezynfekcji rąk. Ponadto pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone zostaną dodatkowo w wybranych miejscach, odpowiednio do prowadzonych działań.

  8. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą po kichnięciu należy wyrzucić do kosza i umyć dłonie.

  9. Pracownicy MOK zaangażowani do obsługi osób korzystających z działalności instytucji mają obowiązek używać środków ochrony osobistej, zachować wymagany dystans oraz na bieżąco dezynfekować swoje stanowisko pracy.

  10. Osoby przebywające w MOK powinny zachować względem siebie odstęp min. 2m i ograniczyć jednoczesne przebywanie w tych samych pomieszczeniach, stosując się do instrukcji pracowników MOK.

  II. ZASADY UDZIAŁU W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH W MOK

  1. Od dnia 05 października 2020 roku uczestnicy mogą brać udział w warsztatach, zajęciach edukacyjnych, próbach zespołów, zajęciach fitness.

  2. Wszyscy uczestnicy/rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są , w dniu rozpoczęcia zajęć, do podpisania i złożenia „Oświadczenia-Deklaracji uczestnictwa” w zajęciach, próbach zespołów w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, którego treść stanowi załącznik nr 1 do „Procedur” (do pobrania ze strony www.jozefowmok.pl) .

  3. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, nie wykazujące oznak choroby zakaźnej, nie przebywające w kwarantannie, które nie miały bezpośredniego kontaktu z osobami w kwarantannie lub z osobami, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem.

  4. Przed rozpoczęciem zajęć instruktor lub pracownik MOK ma prawo dokonać pomiaru temperatury ciała uczestnika – warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na pomiar temperatury.

  5. W budynku MOK wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do zakrywania ust i nosa. Maseczki mogą być zdjęte dopiero w sali, na czas zajęć jeśli charakter zajęć tego wymaga.

  6. Wszystkie osoby wchodzące do pomieszczeń MOK mają obowiązek dezynfekcji dłoni płynem odkażającym znajdującym się w dozownikach przy wejściach.

  7. Wszystkie osoby przebywające w budynku MOK obowiązuje zasada zachowania dystansu 1,5 m – 2 m od innych uczestników bądź pracowników.

  8. Zajęcia artystyczne mogą odbywać się w małych grupach pod warunkiem zachowania min. 4m2 powierzchni na osobę ( pracownia muzyczna 8 osób, pracownia plastyczna 12 osób, sala kameralna 67 osób, świetlica środowiskowa-sala tv 7 osób.

  9. Uczestnicy zajęć wchodzą do sal samodzielnie, bez osób towarzyszących( nie dotyczy osób niepełnosprawnych)

  10. Po wejściu do sali zajęć obowiązuje dezynfekcja dłoni.

  11. Na zajęcia należy przychodzić max. 10 minut przed ich rozpoczęciem.

  12. Dzieci należy punktualnie przyprowadzać na zajęcia i odbierać po ich zakończeniu.

  13. Osoby oczekujące na dzieci mogą przebywać wyłącznie na zewnątrz budynku.

  14. W zajęciach uczestniczą tylko osoby zgłoszone i zakwalifikowane do danej grupy. Ilość uczestników dostosowana jest do wielkości pracowni lub sali. Osoby, które nie zostaną wcześniej zgłoszone nie mogą brać udziału w zajęciach.

  15. Pracownicy MOK prowadzą szczegółową ewidencję uczestników wszystkich grup w celu pełnej identyfikacji, na wypadek zakażenia/choroby, któregoś z uczestników koronawirusem.

  16. Uczestnicy zajęć nie mogą wymieniać się żadnymi materiałami, narzędziami, instrumentami. Istnieje możliwość korzystania z własnych przyrządów, materiałów, instrumentów przyniesionych i zabieranych bezpośrednio po zajęciach do domu.

  17. W miarę możliwości zajęcia prowadzone są przy otwartych oknach, a półgodzinne przerwy buforowe pomiędzy kolejnymi uczestnikami, przeznaczone są na wietrzenie i dezynfekcję sali.

  18. Zajęcia rekreacyjne i fitness mogą odbywać się w hali sportowej i w sali ćwiczeń-siłownia świetlicy środowiskowej pod warunkiem zachowania min. 10 m2 na osobę (hala sportowa 39 osób, sala ćwiczeń – siłownia w świetlicy środowiskowej 9 osób). Wejście do hali sportowej może odbywać się czterema ciągami komunikacyjnymi, w zależności od ilości uczestników zajęć:

  wejście 1 i 2 od Placu Wyzwolenia; wejście 3 strona południowo-wschodnia budynku (od strony ogrodzenia posesji baru Knieja); wejście 4 od ul. Górniczej

  19. Procedury wejścia do sal ćwiczeń identyczne jak dla pozostałych uczestników zajęć prowadzonych w MOK.

  20. Wszyscy uczestnicy zajęć prowadzonych w MOK bezwzględnie podporządkowują się Procedurom oraz zaleceniom instruktorów i pracowników MOK. W razie nie dostosowania się do powyższych wymogów, uczestnik nie zostanie dopuszczony do zajęć.

  III. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKOM I WSPÓŁPRACOWNIKOM

  1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po wejściu do budynku MOK obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem zgodnie z obowiązującymi zasadami mycia rąk.

  2. Stosować otrzymane od pracodawcy środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowego użytku), w ilościach adekwatnych do wykonywanej pracy.

  3. Zachować bezpieczną odległość od uczestników zajęć i współpracowników – min. 1,5 – 2 m. Ograniczyć jednoczesne przebywanie pracowników w pomieszczeniach.

  4. Podczas wykonywania obowiązków często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem oraz dezynfekować osuszone dłonie środkiem dezynfekującym.

  5. Podczas kaszlu lub kichania zakryć usta i nos chusteczką lub zgiętym łokciem, zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.

  6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

  7. Systematycznie wietrzyć pomieszczenia biurowe i pracownicze. Regularnie czyścić i dezynfekować stanowiska pracy, pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, tj.: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, blaty biurek i stołów, klamki, poręcze, itp. Po zakończeniu pracy pozostawić stanowisko czyste i zdezynfekowane.

  8. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie nie należy przychodzić do pracy, pozostać w domu i postępować zgodnie z instrukcją GIS (skorzystać z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem).

  IV. ZALECENIA DLA PRACOWNIKÓW MOK PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA

  1. Zajęcia winny być prowadzone w sposób minimalizujący bezpośredni kontakt pomiędzy uczestnikami.

  2. Instruktor/pracownik zobowiązany jest do egzekwowania dezynfekcji dłoni przez uczestników zajęć przed ich rozpoczęciem.

  3. W celu weryfikacji stanu zdrowia, instruktor/pracownik może dokonać pomiaru temperatury ciała uczestnika termometrem bezdotykowym, nigdzie jej nie zapisując. Informacja o podwyższonej temperaturze jest przekazywana uczestnikowi w sposób dyskretny. Uczestnicy z temperaturą powyżej 37,3°C i jakimikolwiek innymi objawami wskazującymi na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie mogą zostać dopuszczeni do zajęć.

  4. W przypadku stwierdzenia przez instruktora/pracownika niepokojących objawów chorobowych u uczestnika zajęć powinien niezwłocznie skierować Go do izolatorium, tj. wyznaczonego pomieszczenia wyposażonego w środki dezynfekujące, jednorazowe maseczki i rękawiczki, jednocześnie zawiadamiając dyrektora MOK oraz rodziców/opiekunów w przypadku niepełnoletniego dziecka.

  5.Instruktor/pracownik zobowiązany jest przed rozpoczęciem zajęć do wyjaśnienia uczestnikom zasad bezpieczeństwa i procedur obowiązujących w MOK oraz do ustalenia zasad zachowania w czasie zajęć.

  6. Należy dopilnować aby uczestnicy zajęć przebywali w wydzielonych dla siebie przestrzeniach, zachowując dystans min. 2m od innych uczestników, nie korzystali z rekwizytów, przedmiotów, instrumentów, itp., których używają inni uczestnicy. Przekazywanie w/w przedmiotów jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, za zgodą instruktora, wyłącznie po ich wcześniejszej dezynfekcji przez instruktora.

  7. Po każdych zajęciach używane przez uczestników przedmioty i powierzchnie należy zdezynfekować a salę przewietrzyć.

  8. Po zajęciach, niepełnoletni ich uczestnicy zostają odprowadzeni przez instruktora/pracownika do wyjścia, przed którym oczekują na nich rodzice/opiekunowie.

  V. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U PRACOWNIKA, WSPÓŁPRACOWNIKA, UCZESTNIKA ZAJĘĆ

  1. Każdy pracownik, który zauważy u siebie, innego pracownika, współpracownika, uczestnika zajęć lub innej osoby przebywającej w MOK niepokojące objawy, symptomy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem, takie jak: gorączka, kaszel,duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, objawy przeziębieniowe z wysoką temperaturą ciała, utratę węchu lub smaku, powinien niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora MOK, w przypadku dziecka – rodzica/opiekuna prawnego. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemilogiczną. Zostaną ściśle zastosowane wydane przez nią instrukcje i polecenia.

  2. Osobę, u której zaobserwowano opisane objawy należy odizolować w wyznaczonym pomieszczeniu – izolatorium, gdzie będzie oczekiwała na transport indywidualny lub sanitarny.

  3. Po zaistnieniu sytuacji opisanej w pkt. 1 zaleca się ustalenie obszaru, w którym dana osoba przebywała i poruszała się, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych(klamki, poręcze, uchwyty, itp.)

  4. Należy, w miarę możliwości, sporządzić listę osób – pracowników, uczestników zajęć, petentów obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał podejrzany o zakażenie użytkownik i stosować się do wytycznych GIS, dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.